Sprawdź jak wybrać najlepszą ofertę lokaty bankowej

Wybierając lokatę bankową przede wszystkim kierujemy się kryterium zysku. Funkcjonowanie lokaty jest na tyle proste, iż pozwala przyjąć jako jedyny miernik oprocentowanie jakim charakteryzuje się dana lokata, lecz istnieją także inne parametry, które warto rozważyć przy jej ocenie.

Lokaty bankoweJak zostało już powiedziane, najważniejszą cechą lokaty jest jej oprocentowanie (aktualne stawki oprocentowania lokat bankowych znajdziesz na blogu konta-oszczednosciowe.blogspot.com). Warto poszukiwać najlepszej oferty na rynku, która będzie gwarantowała nam największe przychody z tytułu zainwestowanych środków. Każda oferta, którą rozważamy  w praktycznym wymiarze powinna charakteryzować  się stawką oprocentowania nie tylko wyższą od poziomu aktualnej inflacji, ale także przynajmniej równą obecnej stawce stóp procentowych. Są one odzwierciedleniem przychodów jakie przysługują posiadaczowi kapitału z tytułu udostępnienia go komu innemu. Oczywiście poziom stóp procentowych jest skorelowany z aktualnym poziomem inflacji.

Kolejnym ważnym aspektem jest częstotliwość kapitalizacji odsetek. Należy faworyzować oferty, w których kapitalizacja ta jest jak najczęstsza. Zapewni to nam  zwiększanie się zainwestowanego kapitału, a więc i wyższe zyski przez niego generowane. W przypadku, gdy mamy problem z wyważeniem korzyści powstających w wyniku oprocentowania lokaty i częstotliwości kapitalizacji odsetek, należy skorzystać ze wzoru obliczeniowego na procent składany lub też przeprowadzić symulację inwestycji w dane warianty.

Powiązanymi ze sobą parametrami lokat bankowych jest okres ich trwania oraz stałość oprocentowania. Generalnie rzecz biorąc, krótki okres zapadalności może mieć znaczenie przy braku dopisywania odsetek podczas jej trwania. W takim przypadku jej szybsze zakończenie pozwala na otrzymanie zarobionej kwoty, dopisaniu jej do kapitału i reinwestycję środków. Jeżeli kapitalizacja występuje wystarczająco często, to czas trwania lokaty ma znaczenie jedynie w wymiarze okresu na jaki chcemy ulokować środki. Jeżeli planujemy inwestycję długoterminową, to warto rozważyć opcje z oprocentowaniem zmiennym. W takim wypadku oprocentowanie lokaty składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest stała baza, która znana jest podczas zawierania umowy, drugą zaś – zmienna stopa procentowa. Pozwala to uzależnić oprocentowanie depozytu od poziomu inflacji. Lokatę o zmiennym oprocentowaniu warto zakładać, kiedy prognozuje się wzrost poziomu inflacji w niedalekiej przyszłości, a nie warto, kiedy oczekujemy, iż nastąpi spadek jej poziomu.

Tekst: autor zewnętrzny, fot. Shutterstock