Wyzwania dla outsourcingu w Krakowie – 2

Przeprowadziliśmy dotychczas wstępną diagnozę branży w Krakowie. Najważniejsze spostrzeżenia to pozytywne skutki ożywienia lokalnego rynku pracy oraz wciąż niewystarczająca współpraca pomiędzy firmami. Kluczowe wnioski to z kolei konieczność odpowiednich badań rynku, a także partnerstwa firm i instytucji edukacyjnych, wykraczających poza bieżące potrzeby rekrutacyjne.

Dokładna analiza powinna zostać poprzedzona przeglądem dostępnych źródeł oraz podmiotów zajmujących się badaniem rynku usług dla biznesu. Dopiero na tej podstawie będzie można określić, które obszary wymagają dodatkowych analiz.

Zjawisko przenoszenia części zadań do wyspecjalizowanych jednostek poza firmą nie jest nowe, jego badaniem od lat zajmują się firmy doradcze oraz specjalizujące się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ponieważ jednak w ostatniej dekadzie jego rozwój znacznie przyspieszył, tworzonych jest coraz więcej opracowań dotyczących outsourcingu na poziomie ogólnoświatowym.

Znanym i cennym źródłem informacji o rynku usług dla biznesu są publikacje firmy doradczej, inwestycyjnej i badawczej Tholons. Często cytowane raporty tej firmy to rankingi liderów branży outsourcingowej oraz najszybciej rozwijających się miast i krajów. Także dzięki tym opracowaniom Kraków oraz inne szybko rozwijające się centra usług w naszej części Europy, zaczęły być postrzegane jako ważna część całej branży. Można powiedzieć, że równie istotne było podniesienie rozpoznawalności Krakowa na świecie, jak i uświadomienie nam samym własnego potencjału oraz panującej konkurencji.

Jednym z ciekawych spostrzeżeń, jakie płynie z wymienionych rankingów, jest jednoczesne występowanie w nich na zbliżonych pozycjach miast i regionów o całkowicie różnym charakterze. W tym samym rzędzie pojawiają się duże i stosunkowo niedawno rozwinięte miasta azjatyckie np. Shenzen, duże i stare miasta azjatyckie czy południowo-amerykańskie i wreszcie duże i średniej wielkości stare miasta europejskie jak Kraków. Nawet podział na grupy pod względem typu świadczonych usług nie do końca wyjaśnia takie zróżnicowanie lokalizacji. Jest więc wysoce prawdopodobne, że same centra outsourcingowe mają znaczący wpływ na to jak wartościowe grupy usług pozyskują. Ostatecznie jest to rynek usług, na którym odpowiednie relacje z klientem są szczególnie istotne.

Kolejnym cennym źródłem informacji może być globalny raport firmy Hays, światowego eksperta w branży, dotyczący perspektyw tworzenia miejsc pracy w latach 2011 do 2030. Na uwagę zasługują w nim między innymi przewidywane wskaźniki rozwoju na światowych rynkach, również stawiające obok siebie odległe wydawałoby się gospodarczo i kulturowo kraje.

W Polsce także pojawiły się specjalistyczne opracowania w tej dziedzinie. Większość publikacji oprócz samego rynku usług omawia także warunki ich dostarczenia, a więc lokalny rynek edukacyjny, infrastrukturę oraz dostępność i jakość powierzchni biurowych. W tym momencie nasuwa się poruszany już przez nas wątek wpływu rozwoju centrów usług na miasta, w których powstają:

Edukacja i nauka
Ze względu na duże potrzeby rekrutacyjne centra outsourcingowe wydają się naturalnymi partnerami dla uczelni. Zacieśnianie współpracy i organizacja programów pozwalających rozpocząć pracę już w czasie nauki są niewątpliwie pozytywne. Z drugie strony, dostosowanie programów studiów do bieżących potrzeb rekrutacyjnych, może być nieopłacalne dla samej branży. Warto pamiętać, że część wykonywanych usług nie wymaga wyższego wykształcenia. W związku z tym należałoby raczej pracować nad przyciąganiem bardziej zaawansowanych zadań, odpowiadających już posiadanym kompetencjom. Jest szansa, że wtedy klienci będą skłonni zainwestować środki również w badania naukowe co dodatkowo ustabilizuje rynek.

Powierzchnia biurowa i komunikacja
W Krakowie rozwój branży outsourcingowej w decydujący sposób wpłynął na rynek powierzchni biurowej. Nastąpiło skokowe zwiększenie podaży oraz podniesienie jakości. Szybki rozwój nowych generatorów ruchu spowodował jednak duże obciążenie istniejącej istniejącej infrastruktury i komunikacji miejskiej. Nowe centra biurowe, jako jednostki o dość jednolitej strukturze zatrudnienia otwierają możliwości promowania transportu zbiorowego lub ekologicznych form transportu np. rozbudowa ścieżek rowerowych. Jednocześnie konieczne wydaje się zachęcanie nowych inwestorów do tworzenia większej liczby miejsc parkingowych, co poniekąd zaczyna być już wymuszane przez najemców.

Partnerstwo
Poszczególne firmy współpracują między sobą, a nawet podejmują wspólne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ciągle jednak można odnieść wrażenie, że brakuje opisania i uporządkowania, nieodzownej przecież rotacji pracowników i związanego z nią przepływu umiejętności i wiedzy. Z badań prowadzonych wśród pracowników można wnioskować, że pracodawcy nie potrafią do końca odpowiedzieć na te wyzwania. Tymczasem znaczenie komunikacji z pracownikami dla jakości świadczonych usług, a co za tym idzie konkurencyjności na światowym rynku będzie niewątpliwie wzrastać.

Firma Korporacyjni.pl posiada doświadczenie w badaniach rynku oraz organizacji wydarzeń związanych z planowaniem kariery. Zajmujemy się tematyką outsourcingu pod kątem komunikacji pracodawców z pracownikami oraz współpracy pracodawców z uczelniami wyższymi. Projekty obejmują przygotowanie narzędzi badawczych, zbieranie i analizę danych oraz przygotowanie raportu i ewentualne szkolenie lub wdrożenie rekomendacji.


Foto: © Theodor38 | Dreamstime.com

POLECANE

kampania społeczna PAP