W myśl ustawy o prawie bankowym z 29 sierpnia 1997 roku bank jest osobą prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw i działa na podstawie zezwoleń uprawniających ją do wykonywania wszelkich czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.


Można przyjąć, że bank jest specyficzną formą przedsiębiorstwa, ale rożni się od typowych firm pod kątem formalno prawnym oraz w rodzajach funkcji jakie pełni w gospodarce. Podmiot ten posiada też inne zasady księgowości oraz sprawozdawczości bankowej.
Powszechnie przyjmuje się, że bank jest przedsiębiorstwem usługowym. Do zakresu działań jakie podejmuje należy udzielanie kredytów oraz pozyskiwanie środków niezbędnych do sfinansowania pożyczek. Bank zajmuje się świadczeniem usług doradztwa i pośrednictwa w obrocie pieniężnym oraz na rynkach kapitałowych. Oferuje również inne usługi, które dotyczą pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. W Polsce podmioty bankowe najczęściej mają charakter banków państwowych, spółek akcyjnych lub banków spółdzielczych.
Sposób w jaki funkcjonują banki zdobywając, wykorzystując oraz zarządzający funduszami, by osiągnąć zysk, są podobne na całym świecie. Wszędzie podmioty te pełnią rolę instytucji pośrednictwa finansowego i są nastawione na osiąganie zysków. Banki doskonale funkcjonują od stuleci prowadząc działalność finansową o różnym zakresie oraz stopniu skomplikowania, zawsze jednak występują jedynie w roli pośredników finansowych.
Polecam czytanie: Czy Warto Oszczędzać Na Lokatach Bankowych?
Można wymienić pięć podstawowych zadań stawianych bankom:

 • Gwarantowanie płynności finansowej.
 • Zapewnienie dostępu do systemu płatniczego.
 • Oferowanie informacji dotyczących stopnia ryzyka.
 • Przejmowanie na siebie ryzyka, które później można odsprzedać na rynku.
 • Bank jako jedyny pośrednik finansowy ma dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji jaką jest bank centralny.

Oprócz konkretnych zadań banku pełni on również trzy podstawowe funkcje:

 • funkcję rozliczeniową,
 • funkcję mobilizacji oszczędności,
 • funkcję alokacji środków pieniężnych.

Dwie ostatnie funkcje są ze sobą w sposób ścisły powiązane. Alokacja środków pieniężnych, polegająca na efektywnym zagospodarowaniu powierzonych bankom przez podmiot gospodarczy oraz gospodarstwa domowe środków finansowych nie jest możliwa bez wcześniejszego ich zdeponowania na rachunku bankowym.
Funkcja rozliczeniowa ułatwia regulowanie płatności występujących pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu gospodarczego. Wykonuje się ją na dużą skalę, a wiele tych operacji rozliczeniowych ma skomplikowany charakter.
Będzie to przydatne: Jak Wybrać Najlepsze Konto Bankowe?
Funkcja dotycząca mobilizacji oszczędności, zwana inaczej koncentracja kapitału, polega na wykorzystywaniu niewielkich oszczędności do wielkich inwestycji. Bank bierze tutaj na siebie ogromne ryzyko, ale też zapewnia sobie źródło zysku.
Ostatnia wymieniona funkcja polega na transformacji pieniądza w czasie. Większa część środków pieniężnych składana jest w bankach na czas nieokreślony lub na krótkie terminy. Należy pamiętać, że banki wykorzystują te środki do operacji długoterminowych, nawet kilkuletnich. Wielka różnica między oprocentowaniem kredytów i lokat stanowi ogromne źródło zysków dla podmiotów finansowych jakimi są banki. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta funkcja wiąże się z ogromnym ryzykiem i wymaga prowadzenia umiejętnej polityki finansowej.
Warto przyjrzeć się czynnościom jakie leżą w gestii banków:

 • Udzielanie kredytów.
 • Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu i prowadzenie rachunków tych wkładów.
 • Prowadzenie innych rachunków bankowych.
 • Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.
 • Emitowanie bankowych papierów wartościowych.

Wydawanie, umarzanie oraz rozliczanie pieniądza elektronicznego:

 • Udzielanie oraz potwierdzanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw.
 • Wykonywanie innych czynności będących w kompetencjach banków, a określanych ustawą.

Będzie to przydatne: Nowoczesny System Pożyczkowy Poza Siecią Bankową
Do czynności banku w rozumieniu prawa należą również inne czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

 • Terminowe operacje finansowe.
 • Udzielanie pożyczek pieniężnych oraz kredytów i pożyczek konsumenckich.
 • Wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich użyciu.
 • Nabywanie oraz zbywanie wierzytelności pieniężnych.
 • Operacje czekowe, wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty.
 • Wykonywanie czynności obrotu dewizowego.
 • Udzielanie oraz potwierdzanie poręczeń.
 • Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych i udostępnianie skrytek sejfowych.
 • Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisja papierów wartościowych.

W ciągu kilkuset lat banki ewoluowały oferując swoim klientom coraz większy wachlarz możliwości. Funkcjonowanie tych podmiotów jasno i precyzyjnie nadzoruje prawo, co zwiększa bezpieczeństwo środków gromadzonych na rachunkach. W dobie nowoczesnych technologii i wirtualnych pieniędzy bank to najbezpieczniejsze miejsce do przechowywania naszego kapitału finansowego.
Aby dokonać właściwego wyboru dostępne są teraz platformy porównujące kredytów bankowych Racoongo.com. Za pomocą takich usług użytkownik może śledzić wszystkie aktualne oferty na rynku, porównywać je i być na bieżąco z aktualnymi informacjami ekonomicznymi dzięki rozdziałom wiadomości finansowych.