Szukaj

Rolnictwo w Polsce: rodzina i zdrowie najwyżej na liście priorytetów

Według danych z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener, niemal 50% badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie
fot. mat. pras. Wiener

Niestety, mimo tak mocnej deklaracji, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. Wielu z nich nie przeprowadza regularnie podstawowych badań profilaktycznych, tj. cytologii, badania prostaty czy przeglądów stomatologicznych. Rolnicy wykazują się dużym zaangażowaniem społecznym – blisko co piąta badana osoba deklaruje przynależność do lokalnych organizacji, m.in. do Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej (42%) czy lokalnych klubów sportowych (40%)

W badaniu ubezpieczyciela oferującego polisy majątkowe m.in. dla sektora agro uwzględniono zachowania i przekonania rolników, w tym na temat uczestnictwa w życiu społecznym oraz kwestii zdrowotnych.

„Respondenci kładą bardzo duży nacisk na podstawowe wartości. Do najbardziej cenionych należą rodzina oraz zdrowie – wskazało je odpowiednio 40% i 27% z nich” – tłumaczy Beata Raszkiewicz z Wiener.

Rolnicy wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością społeczną. Blisko co piąta badana osoba deklaruje przynależność do lokalnych organizacji. Co druga z nich wskazała Koło Gospodyń Wiejskich, 42% Ochotniczą Straż Pożarną, a 40% lokalny klub sportowy. Do popularnych inicjatyw, w których rolnicy chętnie uczestniczą, należą również dożynki (20%), zbiórki pieniędzy (19%) i festyny (18%). Członkostwo w organizacjach częściej deklarują kobiety (25% vs 15% mężczyzn).

„Zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w lokalnych inicjatywach wykazują młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 44 lat (37% z nich, podczas gdy w starszych grupach jest to jedynie ok. 4%). Częściej też zainteresowanie lokalnymi działaniami widać wśród osób o wykształceniu średnim (16%) i wyższym (28%)” – dodaje Beata Raszkiewicz z Wiener.

Ponad 80% rolników dba o bezpieczeństwo w gospodarstwie

Respondenci deklarują również, że do najczęściej stosowanych środków zabezpieczenia gospodarstwa należy oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej – stwierdziło tak aż 82% ankietowanych. Oprócz tego rolnicy wskazują na stosowanie środków ochrony indywidualnej, utrzymywanie ładu i porządku na podwórzu oraz odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony roślin, paliw, oleju czy smaru.

„Świadomość znaczenia bezpieczeństwa we współczesnym rolnictwie stale rośnie. Nasze badanie pokazało, że jest ono ważnym punktem w codziennej organizacji pracy rolników. A potwierdza to nasze doświadczenie: dla wielu klientów rolnych dbałość i praca nad eliminowaniem potencjalnych zagrożeń jest czymś zupełnie naturalnym” – dodaje Beata Raszkiewicz z Wiener.

(Nie)regularne badania profilaktyczne

Badanie zlecone przez Wiener pokazało również nawyki rolników w kontekście profilaktyki i dbałości o zdrowie. Co drugi badany deklarował, że w trakcie ostatniego roku (maksymalnie 2 lat) wykonywał badania profilaktyczne obejmujące m.in. morfologię czy OB. Połowa respondentów w okresie od roku do 2 lat kontrolowała swój poziom glukozy. Tylko co 5. osoba przeprowadzała to badanie w ciągu minionych 12 miesięcy, a 20% respondentów kontrolowało glukozę ponad 2 lata temu. Co dziesiąta osoba nigdy nie robiła badań tego typu.

Z kolei kontrolną wizytę u stomatologa w ciągu ostatnich od 2 lat do 5 lat odbyło mniej niż 40% respondentów. Niepokojące są również wyniki badań dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych. Blisko 70% badanych mężczyzn nigdy nie przechodziło badania prostaty. Jedynie co piąty mężczyzna badał prostatę w okresie obejmującym ostatnie dwa lata. Z kolei tylko 1/5 kobiet deklaruje, że w ciągu minionego roku wykonywało cytologię i badanie piersi. 40% kobiet robiło to rok – dwa lata temu, 42% później lub wcale.

„Mimo tak mocnej deklaracji o ogromnym znaczeniu wartości zdrowia, niestety, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. Stąd tak ważne jest wspieranie zdrowych nawyków” – mówi Beata Raszkiewicz z Wiener.

Wśród młodych rolników można zauważyć wyraźny podział na dwie grupy: osób świadomych potrzeby wykonywania badań profilaktycznych oraz tych, którzy uważają, że problem ich nie dotyczy – podział ten nie jest jednak związany z wykształceniem. Z kolei wśród badanych osoby z wyższym wykształceniem częściej wykonują morfologię, przeprowadzają kontrolę u stomatologa i badają wzrok.

Podsumowanie

  • Respondenci kładą bardzo duży nacisk na podstawowe wartości. Do tych najbardziej cenionych należą: rodzina oraz zdrowie – wskazało je odpowiednio 40% i 27% z nich.
  • Respondenci deklarują, że do najczęściej stosowanych środków zabezpieczenia gospodarstwa należy oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej – stwierdziło tak aż 82% ankietowanych, a także stosowanie środków ochrony indywidualnej (82%), utrzymywanie ładu i porządku na podwórzu oraz odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony roślin, paliw, oleju czy smaru – po 81,6%.
  • Zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w lokalnych inicjatywach wykazują młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 44 lat (37% z nich, podczas gdy w starszych grupach jest to jedynie ok. 4%). Częściej też zainteresowanie lokalnymi działaniami widać wśród osób o wykształceniu średnim (16%) i wyższym (28%).

W Wiener ubezpieczenie dla rolników – Pakiet AGRO – obejmuje zarówno podstawową obowiązkową, jak i rozszerzoną dobrowolną ochronę. Do wyboru jest kilkanaście ryzyk dotyczących m.in. dobytku rolniczego, działalności agroturystycznej rolnika, casco maszyn rolniczych lub OC oraz NNW.

Badanie „Rola kobiet i mężczyzn w nowoczesnym rolnictwie” zostało przeprowadzone na zlecenie Wiener przez SW Research w grudniu 2020 na próbie 522 polskich rolników dwiema metodami: metodą wywiadów online (CAWI) oraz metodą wywiadów telefonicznych (CATI).

Źródło: Wiener